Förskolans Hagatrollets pedagogiska idé


Vår förskola är ett föräldrakooperativ med 18-20 barn i åldrarna 1-6 år och 5 anställda,
3 förskollärare, 1 barnskötare samt en förskolekock.
Vi är en liten förskola som arbetar för att barn och föräldrar ska känna trygghet och gemenskap.
I och med att vi är ett föräldrakooperativ så har vi en nära kontakt med föräldrarna som har god inblick
i förskolans arbete vilket gör att det känns familjärt.

Vi har en öppen dialog med föräldrarna och ser dem som en tillgång till vårt arbete samtidigt
som vi pedagoger har en tydlig yrkesroll.
För att vårt arbete på förskolan ska fungera, så förväntar vi oss att föräldrarna förser barnen
med rätt utrustning för våra aktiviteter. Föräldrar och barn gör även gemensamma aktiviteter
utanför förskolan vilket förstärker gemenskapen bland barn och föräldrar.

Alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och att det är trevligt, lärorikt och roligt att
vistas på förskolan. Vi har en egen förskolekock som lagar all mat från grunden och bakar vårat
bröd, allt från bästa råvaror, inga halvfabrikat!

GLÄDJE, TRYGGHET, RESPEKT och HÄNSYN är viktiga ingredienser i vårt dagliga arbete med barnen.

På Hagatrollet arbetar vi för ett positivt klimat där alla ska känna glädje. Vi som pedagoger är
goda förebilder och har ett positivt förhållningssätt mot barnen och mot varandra, alla är lika viktiga.
Vi lyfter fram och stärker barnens positiva sidor samt uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.
Vi är alltid på barnens nivå så att vi har ögonkontakt när vi pratar med barnen.

På vår förskola sätter vi BARNET I FOKUS där våra aktiviteter styrs av barnens behov, intresse och önskemål.
Vi lyfter fram varje barn och låter dem vara delaktiga så att deras självkänsla stärks och dem får känna
sig betydelsefulla. Vi tar tillvara på barnens kreativitet och idéer, lyssnar på barnen och möter varje
enskilt barn på deras nivå vilket kräver att vi som pedagoger är lyhörda och flexibla.
Genom att vi dokumenterar mycket av det vi gör på förskolan så får barnen bekräftelse på att dem är viktiga
och betydelsefulla. Det blir en direktkontakt till barnen där vi visar vad vi gör och att vi gör det
som barnen önskat/gett på förslag, vi sätter även upp mycket av barnens verk som gör att dem känner sig viktiga.
Varje barn har sin egen portfoliopärm där dem kan se sin egen utveckling på förskolan och konkret se vad de
lärt sig. Vi som pedagoger utmanar barnen genom motfrågor och funderingar vid olika situationer, samt
erbjuder ett innehåll med ett varierat matrial och utbud på barnens nivå som gör branen nyfikna och
inspirerar till lärande.

Vi startar dagen med att möta barnen i hallen så att de får ett bra bemötande och känner sig välkomna.
För att skapa trygghet så har vi återkommande rutiner och aktiviteter under dagen och veckan på förskolan,
där varje aktivitet har en genomtänkt idé och medvetenhet.
Vi lägger stor vikt på samlingarnas innehåll som bl.a. stimulerar barnens språkutveckling och ger
grunden till matematiken.
Utevistelse är en viktig del i förskolans vardag, alla barn är ute någon gång under dagen. I vårt
arbetssätt med barnen så delar vi barnen i mindre grupper där vi kan se varje barn och dess behov, samt
ge barnen utrymme. För varje grupp så ansvarar samma personal en längre tid, vilket ger trygghet.
Det gör även arbetet med att möta barnen där de befinner sig enklare för oss pedagoger.
I den mindre gruppen så ger vi barnen möjlighet att våga, så att deras idéer kan lyftas fram och vi
har temainriktade aktiviteter utifrån barnens intresse och utveckling.
Vi försöker att "fånga tillfället" och lyssna på barnen.

Förutom de dagliga rutinerna och aktiviteterna så har vi en hel del återkommande traditioner.
Vid påsk har vi äggjakt på gården med maskerad, höstmaskerad, luciamorgon med efterföljande fruktost
tillsammans med föräldrarna, gemensamt julskapande med föräldrar och syskon, samt avslutningsfester
vid temaarbete och terminsslut.