Hagatrollet

Förskolan Hagatrollet

Ett föräldrakooperativ på Skjutbanegatan i Västerås.

Mål

 • Att det är roligt att vistas på Hagatrollet

 • Att vuxna och barn ges möjlighet till inflytande

 • Att alla barn och vuxna trivs och känner trygghet på förskolan

 • Att vår förskola har en stark gemenskap

 • Att erbjuda ett innehåll samt en miljö som gör barnen nyfikna och inspirerar till lärande

 • Att alla tar ansvar för förskolans miljö samt sina egna handlingar

 • Att stärka barnens självkänsla

 • Att hjälpa barnen utveckla social kompetens


Pedagogisk idé

Vi är ett föräldrakooperativ med 18-20 barn i åldrarna 1-6 år och 5 anställda. 3 förskollärare (lärare för tidiga åldrar), 1 barnskötare samt en förskolekock.

Vi är en liten förskola som arbetar för att barn och föräldrar ska känna trygghet och gemenskap samt att ge barnen en bra start på det livslånga lärandet. 

I och med att vi är ett föräldrakooperativ så har vi en nära kontakt med vårdnadshavare som har en god inblick i förskolans utbildning. Vi har en öppen dialog med vårdnadshavare och ser dem som en tillgång ivårt arbete samtidigt som vi som pedagoger har en tydlig yrkesroll. Vi använder appen Tyra för dokumentation av utbildningen och barnens utveckling och lärande på förskolan samt för att stärka kommunikationen med vårdnadshavare.

GLÄDJE, TRYGGHET, SAMSPEL, RESPEKT och HÄNSYN är viktiga ingredienser i vårt dagliga arbete med barnen.

Alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och att det är lustfyllt, lärorikt och roligt att vistas på förskolan.

På Hagatrollet arbetar vi för ett positivt klimat där alla ska känna glädje. Vi som pedagoger är goda förebilder och har ett positivt förhållningssätt mot barnen och mot varandra, alla är lika viktiga.

Vi lyfter fram och stärker barnens positiva sidor samt uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

Vi är alltid på barnens nivå så att vi har ögonkontakt när vi pratar med barnen.

Hos oss sätter vi BARNET I FOKUS där våra aktiviteter styrs av barnens nyfikenhet, intresse och behov.

Vi har ett tillåtande förhållningssätt där alla barn ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans aktiviteter.

Vi lyssnar på barnen och möter varje enskilt barn på deras nivå samt tar tillvara på barnens idéer, vilket kräver att vi som pedagoger är lyhörda och flexibla.

Genom att vi dokumenterar mycket av det vi gör på förskolan så får barnen bekräftelse på att de är viktiga och betydelsefulla.

Vi ser barnen som kompetenta och låter barnen prova och klara av saker själva med stöttning.

Vi som pedagoger utmanar barnen genom motfrågor och fungeringar vid olika situationer.

Vi erbjuder barnen ett innehåll med ett varierat material och utbud på barnens nivå som gör barnen nyfikna och inspirerar till lärande.Aktiviteter

Vi startar dagen med att möta barnen i hallen för ett bra bemötande och för att de ska känna sig välkomna. För att skapa trygghet har vi återkommande rutiner och aktiviteter under dagen och veckan på förskolan, där varje aktivitet har en genomtänkt idé och medvetenhet.

Vi lägger stor vikt på samlingarnas innehåll som bl.a. stimulerar barnens språkutveckling och ger grunden till matematiken.

Utevistelse är en viktig del i förskolans vardag, alla barn är ute någon gång under dagen.

I vårt arbetssätt så delar vi barnen i mindre grupper där vi kan se varje enskilt barn, dess behov, och utveckling samt ge barnen utrymme och möjlighet till lärande. För varje grupp så ansvarar samma personal en längre tid, vilket skapar trygghet.

I den mindre gruppen så ger vi barnen möjlighet att våga, att deras idéer kan lyftas fram samt att vi arbetar temainriktat utifrån barnens intresse och utveckling.

På Hagatrollet har vi flera återkommande traditioner. Vid påsk har vi äggjakt på gården med maskerad samt påsklunch, höstmaskerad med disco, luciamorgon, gemensamt julskapande med vårdnadshavare och syskon, samt avslutningsfester vid temaarbete och terminsslut.Att vara med i ett föräldrakooperativ

Följande krav ställs på dig som vårdnadshavare till ett barn på Hagatrollet:

 • Städa förskolan 1-2 gånger per termin

 • Delta i storstädning och fixdag 1-2 gånger per termin

 • Vid någon period engagera dig i förskolans styrelse

Ansökan om plats:

Kö till förskolan sköts centralt via Västerås stad. Vi följer Västerås stads regler occh direktiv.Kontakt


Skjutbanegatan 8C, 72339 Västerås 

021-12 08 15 

hagatrollet@hagatrollet.se