Pedagogisk idé

Förskolan är det första steget i barnets utbildning och i det livslånga lärandet. Grunden för vår utbildning finns i skollagen, Läroplanen för förskolan, Lpfö18 samt Barnkonventionen. Vi är intresserade och engagerade pedagoger som har ett gemensamt förhållningssätt i vår profession gentemot barnen, vårdnadshavare och oss i arbetslaget. Vi strävar efter att ha gemensam barnsyn, människosyn och kunskapssyn. Vi arbetar för att stötta det kompetenta barnet i att våga, vilja och kunna för att bli så självständiga som möjligt samt känna tillit till sin egen förmåga att lösa utmaningar under sin tid på förskolan. Vi lyfter fram och stärker det positiva hos varje enskild individ. Alla människor är lika
mycket värda och vi är och ska vara olika. Vi behöver mötas utifrån allas olika behov och förutsättningar. Vi tänker att kunskap tillägnas av rika lärmiljöer där pedagogerna är aktivt närvarande i både undervisning och lek. Vi är medforskande och har ett reflekterande förhållningssätt. Lärmiljöerna både inne och ute anpassas efter barnens behov och intressen.

Undervisningen på förskolan Hagatrollet är varierad, lekbaserad och ämnesöverskridande. Vi utformar teman/projekt med planerad undervisning utifrån barnens intressen och vi tar även till vara spontana undervisningstillfällen som uppstår i leken. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande!

Vi ser till att barnen får en bra balans mellan fysisk aktivitet, måltider och vila för att tillgodose hälsa och välbefinnande.

Vårt viktiga värdegrundsarbete

Trygghet

 Vi har ett gott samspel mellan förskolans styrelse, vårdnadshavare och pedagoger. Det ger delaktighet och engagemang.
 Vi vill skapa trivsel, trygghet och arbetsro för alla som vistas på Hagatrollet
 Pedagogerna arbetar utifrån ett gemensamt reflekterande förhållningssätt.
 Barnen är vårt gemensamma ansvar, pedagoger och vårdnadshavare.

Utveckling

 Genom kommunikation, samspel och upplevelser blir varje stund och varje möte ett tillfälle till lärande.
 Barn och pedagoger utforskar och lär av och med varandra.
 Lärande sker genom att uppleva med alla sinnen i samband med lek, skapande, rörelse, musik, drama, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.
 Alla barn utmanas till lärande utifrån sin förmåga och sina förutsättningar.
 Förskolan strävar efter att skapa en balans mellan lek, planerad undervisning och vila.
 Styrelse och pedagoger deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan.

Respekt

 Bemöt andra som du själv vill bli bemött – Den Gyllene regeln.
 Alla barn och vuxna blir sedda och bekräftade dagligen.
 Barn är individer utan vuxnas erfarenheter och ses som människor med lika värde.
 Vi strävar efter att skapa ett demokratiskt arbetssätt där barnen får inflytande i sin vardag.
 Alla som vistas på förskolan har rätt att bli respekterade för den de är och de åsikter de har.
 Vi arbetar förebyggande med barnen mot diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Glädje

 Barn och vuxna känner sig välkomna till förskolan.
 Tiden i förskolan innehåller mycket lek och kreativitet.
 Vi uppmuntrar positiva handlingar och förhållningssätt gentemot varandra.
 Det ska vara roligt att lära sig nya saker.